Door de berichtgeving van afgelopen dagen zal het u wellicht niet ontgaan zijn dat er binnen het KWPN commotie is ontstaan over de reeds vorig jaar gepubliceerde genoom fokwaarden voor merries en hengsten. Als groep van ambassadeurs hebben wij gemeend ons het afgelopen jaar sterk in te moeten zetten voor onze vereniging in de hoop te komen tot een praktischer fokkerijbeleid waar zowel onze groep als de fokker zich thuis voelt.
 
Tot onze zeer grote spijt moeten we na meerdere gesprekken concluderen dat er binnen onze vereniging op dit moment geen vertegenwoordiging is van de professionele beroepsgroep en distantiëren wij ons om die reden van het fokkerijbeleid dat op dit moment wordt uitgevoerd. Binnen het bestuur ontbreekt het naar onze mening op dit moment aan kennis om een goed fokkerij beleid aan te sturen.
 
Daar waar de indruk wordt gewekt dat wij tegen het KWPN ageren, willen wij benadrukken dat wij allen een sterk kloppend KWPN hart hebben en juist vanuit deze voorliefde voor het Nederlandse paard onze tijd, kennis en expertise ter beschikking hebben gesteld aan het algemeen bestuur van het KWPN. Het was voor ons dan ook een grote teleurstelling om via de media te moeten vernemen dat er geconcludeerd wordt dat de fokwaarden in de basis juist zijn en met enkele verbeteringen naar een hoger plan getild zullen worden.
 
Onze interpretatie van het uitgebrachte rapport is een heel andere, namelijk dat de totstandkoming van de huidige genoom fokwaarden op zo’n 23 punten onjuist is, met als een van de belangrijkste conclusies dat de huidige fokwaardenschatting op basis van hoogste stand niet goed aansluit bij ons fokdoel, te weten Grand Prix.
 
Tijdens een gesprek op 12 april j.l hebben wij nogmaals getracht onze zienswijze over het gehele beleid naar voren te brengen en is ons door het algemeen bestuur voorgehouden dat er op een termijn van ongeveer 2 maanden een besluit dan wel een plan van aanpak zou komen. Alhoewel 1 van de belangrijke conclusies uit het rapport is dat er beter gecommuniceerd moet worden met de achterban heeft het algemeen bestuur toch gemeend binnen 2 dagen met een persbericht naar buiten te moeten treden waaruit blijkt dat onze stem totaal genegeerd wordt. Alle tijd en energie die wij het afgelopen jaar in het KWPN hebben gestoken om te komen tot een praktischer fokkerij beleid is hiermee verspilde moeite geweest.
 
Uiteraard betreuren wij de ontstane situatie en hopen wij op een later moment weer deel uit te kunnen maken van de besluitvorming binnen het KWPN, ons fokkerijhart blijft kloppen maar voorlopig zullen wij onze eigen weg bewandelen.
 
Jan Greve
Paul Hendrix
Daan Horn
Wiebe Yde vd Lageweg
Henk Nijhof
Gertjan van Olst
Eugene Reesink
Egbert Schep
Joop v Uytert
Deel dit artikel